I.             Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem sprzedaży premiowej jest TROPS spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 99, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu przez VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000124171, NIP: 879-22-47-334, zwana w dalszej części regulaminu „Organizatorem”
 2. Uczestnikami sprzedaży premiowej w ramach promocji „Uni-grunt za 1 zł” są klienci detaliczni oraz podmioty prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą polegającą m.in. na pracach wykończeniowych, oraz wykonawcy robót budowlano montażowych, dokonujących zakupów w wybranych oddziałach handlowych Organizatora (zwani dalej Partnerami).

II.           Zasady Sprzedaży Premiowej

 1. Sprzedażą premiowaną ( w ramach niniejszego regulaminu) objęte są wszelkie produkty/towary handlowe, zakupione przez podmioty wskazane pkt I. ppkt. 2 u Organizatora w czasie trwania sprzedaży premiowej.
 2. Bonusem dla Partnera będzie możliwość otrzymania od Organizatora produktu marki ATLAS uni-grunt 5 litrów w cenie 1 zł + VAT.
 3. Uprawniony do otrzymania „bonusu” w ramach sprzedaży premiowej zostanie kupujący, który w okresie czasu trwania sprzedaży premiowej kupi jednorazowo 5 opakowań kleju Geoflex 25 kg.
 4. Kupujący może otrzymać maksymalnie 3 uni-grunty do jednego paragonu lub faktury przy wielokrotności zakupów określonych w pkt. II ppkt. 3
 5. Nagroda nie może być zamieniona na gotówkę lub inne równoważne świadczenia.

 

III.         Czas trwania

 1. Sprzedaż premiowa trwać będzie od dnia od 01.03.2020r. do 31.05.2020r. lub do wyczerpania zapasów.

IV.          Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

 1. Nagroda w postaci upustu zostanie przekazana w momencie dokonania zakupu.
 2. Potwierdzeniem odbioru nagrody jest paragon lub faktura.

V.        Postanowienia końcowe

 1. Zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonane przez Organizatora   w dowolnym czasie.
 2. Zmiany dokonywane będą przez zamieszczenie ich na stronie ww.trops.pl i wchodzą w życie z chwilą ich zamieszczenia.
 3. W sprawach nieuwzględnionych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie ustawy powszechnie obowiązującego porządku prawnego RP.

 

X