Regulamin sprzedaży premiowej

„KARTY PALIWOWE”

I.   Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem sprzedaży premiowej jest TROPS spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 99, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu przez VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000124171, NIP: 879-22-47-334, zwana w dalszej części regulaminu „Organizatorem”
 2. Uczestnikami sprzedaży premiowej w ramach promocji „KARTY PALIWOWE” są klienci detaliczni oraz podmioty prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą polegającą m.in. na pracach wykończeniowych, oraz wykonawcy robót budowlano montażowych, dokonujących zakupów we wszystkich oddziałach handlowych Organizatora (zwani dalej Partnerami).

II.  Zasady Sprzedaży Premiowej

 1. Sprzedażą premiowaną ( w ramach niniejszego regulaminu) objęte są wszelkie produkty/towary handlowe, zakupione przez podmioty wskazane pkt I. ppkt. 2 u Organizatora w czasie trwania sprzedaży premiowej.
 2. Nagrodą rzeczową dla zwycięzców będzie karta paliwowa o wartości 25 zł za zakup odpowiedniej ilość produktów marki AkzoNobel oferowanych w sieci handlowej Trops.
 3. Zwycięzcami w ramach sprzedaży premiowej zostanie kupujący, który w okresie czasu trwania sprzedaży premiowej kupi jednorazowo : 4 opakowania 10 litrowe  białej farby Super Akryl lub 3 opakowania 9 litrowej farby Absolute White lub 4 opakowania 8 litrowego Gruntu Kryjącego.
 4. Kupujący może otrzymać maksymalnie 3 karty paliwowe do jednego paragonu lub faktury przy wielokrotności zakupów określonych w pkt. II ppkt. 3
 5. Nagroda nie może być zamieniona na gotówkę lub inne równoważne świadczenia.
 6. Zakupiony towar w ramach promocji nie podlega zwrotowi.

 

III.  Czas trwania

 1. Sprzedaż premiowa trwać będzie od dnia od 22.07.2019r. do 31.03.2020r. lub do wyczerpania zapasów kart paliwowych.

IV.  Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

 1. Nagroda w postaci karty paliwowej zostanie przekazana w momencie dokonania zakupu.
 2. Odbierający nagrodę jest zobowiązany do potwierdzenia odbioru nagrody.

V.  Postanowienia końcowe

 1. Zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonane przez Organizatora   w dowolnym czasie.
 2. Zmiany dokonywane będą przez zamieszczenie ich na stronie ww.trops.pl i wchodzą w życie z chwilą ich zamieszczenia.
 3. W sprawach nieuwzględnionych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie ustawy powszechnie obowiązującego porządku prawnego RP.

 

X